Arxiu de la categoria: Escola

Aspectes bàsics de l´escola.

XARXA LLIBRES 3R, 4T 5É I 6É

 Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22

        – Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (Del 14/06/21 fins al 22/07/21).

        – Totes les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre a través del següent correu electrònic 46005375@gva.es  fins al 22 de juliol de 2021. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        – L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present curs no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2021-2022, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia.

        – L‘alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è del present curs participant al banc de llibres haurà de lliurar a la/el seua/seu tutora/r, tot el lot complet de llibres que se li va donar en començar el curs. Aquell alumnat que haja fet mal ús o extraviat algun material, estarà obligat a abonar l’import corresponent al mateix.

 – Posteriorment una comissió formada per mestres els revisaran. Us recordem que al Reglament de Regim Intern de l’escola està definida com serà la valoració:

BÉ (gomet verd): el llibre es troba en bon estat de conservació, les tapes estan senceres, hi conté totes les pàgines i no estan arrugades o trencades, no han d’estar estan subratllats amb tinta.

REGULAR (gomet groc): el llibre es troba en un estat de conservació mitjà, les tapes i/o pàgines estan desgastades però no trencades. Està subratllat amb tinta.

 MAL (gomet roig): el llibre es troba en un estat de conservació dolent, les tapes i/o pàgines estan molt desgastades i/o trencades. Està subratllat amb tinta i/o amb escrits .

 –  La Comissió de Banc de Llibres farà les gestions oportunes i,  el primer dia d’escola, es farà entrega a l’alumnat del lot de llibres corresponent al seu nivell, junt a la valoració del curs anterior. Tanmateix s’adjuntarà un document de lliurament de lot de llibres que caldrà emplenar i tornar signat al tutor/a al dia següent.

                                                                                               Salutacions,                                                                                                                              L’equip directiu.

XARXA LLIBRES ALUMNAT 1R I 2N

Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22:

        Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. (del 14/06/21 fins al 22/07/21).

 Totes les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre a través del següent correu electrònic 46005375@gva.es  fins al 22 de juliol de 2020. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present curs no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2021-2022, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte.  

        Per a l’alumnat de 1r i 2n de primària del curs 2021/22, s’emetrà un xec llibre nominatiu per un import màxim de 160 € que es lliurarà a les famílies durant la primera setmana de setembre. Només el pare, la mare o tutor/a legal poden recollir-los, ja que han de signar el corresponent rebut.

 La Comissió de Banc de Llibres farà les gestions oportunes i el primer dia d’escola es farà entrega a l’alumnat de 3r a 6é de primària el lot de llibres corresponent al seu nivell. Tanmateix s’adjuntarà un document de lliurament de lot de llibres que caldrà emplenar i tornar signat al tutor/a al dia següent.

                                                                                            Salutacions,

                                                                                                     L’ equip directiu.

 

XARXA LLIBRES ALUMNAT 5 ANYS

Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22:

        Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,  Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. (del 14/06/21 fins al 22/07/21).

        Especialment ha de fer aquesta sol·licitud l’alumnat d’Infantil 5 anys per poder tindre el xec-llibre d’un màxim de 160€ per al curs vinent.        

        Preguem que totes les sol·licituds de nova participació s’entreguen a la tutora el dia de la reunió individual de fi de curs. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        Per a l’alumnat de 1r de primària del curs 2021/22, s’emetrà un xec llibre nominatiu per un import màxim de 160 € que es lliurarà a les famílies durant la primera setmana de setembre. Només el pare, la mare o tutor/a legal poden recollir-los, ja que han de signar el corresponent rebut.           

                                                                                                     Salutacions,

                                                                                                     L’equip directiu.