Documents

El PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE és una proposta integral que permet dirigir el procés d’intervenció educativa en la nostra escola. És el document que defineix les característiques bàsiques i les intencionalitats educatives que volem aconseguir amb els processos d’ensenyament i aprenentatge que s’hi donen a l’escola, ha de servir de referència constant a tots els membres de la comunitat educativa i serà la guia per al desplegament de tots els altres documents i projectes del centre.

En aquestos moments el PEC es troba en procés de revisió, pròximament estarà disponible.

El REGLAMENT DE REGIM INTERN conté la concreció en regles i normes dels drets i deures dels diferents membres de la comunitat escolar i l’organització del funcionament de diferents aspectes de l’escola. Aquest document el concebem com a complementari del Pla de Convivència i es caracteritza per ser participatiu, flexible i provisional, ja que vol regular la realitat, ha d’ajustar-s’hi i canviar quan aquesta es modifique. En la seva revisió periòdica és important que hi participen representants dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Llegiu el Reglament de Règim Intern

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA