DOCUMENTACIÓ D’ADMISSIÓ QUE CALDRÀ APORTAR EN LA MATRÍCULA

En el moment de la formalització de la matrícula, a més de la documentació pròpia del centre que es podrà descarregar des de l’apartat de “Matrícula” d’aquesta pàgina web,  S’APORTARÀ LA DOCUMENTACIÓ AL·LEGADA EN LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ:

Acreditació del criteri domicili:
– El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els esmentats documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l’ajuntament.
-En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne o alumna.
-En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d’hisenda.
-El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d’esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d’altri aportaran certificat emés per l’empresa en què acredite prou la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (Md. 036 o 037).

Identificació de progenitor amb qui no es conviu:
Quan es marque la casella d’existència de no convivència (en els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells), en el moment de formalització de la matrícula s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

ESCOLA D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA