Mostra totes les entrades de Mediterrani

CONVOCATÒRIA D’AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2021-2022

BENEFICIARIS:
Poden presentar la sol·licitud l’alumnat que cursarà Infantil 3, 4 i 5 anys o Primària durant el proper curs 2021-22.
L’alumnat beneficiari de l’ajuda assistencial de menjador es considerarà comensal fixe sent obligatòria la seus assistència al menjador i el pares, la mares i/o tutor/a legal haurà de signar la justificació d’haver-la rebuda en finalitzar el curs.

REQUISITS ECONÒMICS: (referits a l’any 2020)
Sols s’acceptaran les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador la renda de les quals no supere els següents imports:

A partir del huitè membre, s’afegiran 3.391 € per cada membre computable.
A efecte d’aquestes ajudes s’entendrà com a renda familiar anual, la suma de les caselles 435 i 460 de les declaracions de tots els membres computables de la unitat familiar .

FORMA DE PRESENTACIÓ:

A) Alumnat que en el curs 2020-2021 ja va sol·licitar l’ajuda al menjador escolar.

• Famílies que són usuàries de Web família:
A partir de 15 de juny, els usuaris podran accedir a l’aplicació Web família per a visualitzar i descarregar el seu esborrany d’ajuda per a cada alumne/a amb les dades que figuren en l’administració. Si s’està d’acord amb aquestes dades, caldrà imprimir, signar i presentar l’esborrany en la secretaria del centre.
NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’imprimir l’esborrany i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació acreditativa.

• Famílies no usuàries de Web família

A partir del 15 de juny, la família de l’alumnat que no té accés a web família haurà de sol·licitar al centre un esborrany, que si és correcte hauran de signar. NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació acreditativa.

En cas que a la unitat familiar hi haja més d’un alumne/a sol·licitant es procedirà de la següent manera:

– Si l’esborrany és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades.

– Si a l’esborrany es detecta alguna errada en algun alumne/a, es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

– En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud NOMÉS per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació acreditativa.

B) NOVES SOL·LICITUDS:

Caldrà emplenar l’annex I que s’adjunta, i entregar-lo en secretaria del centre on vaja a estar matriculat l’alumne el curs 2021-2022 juntament amb la documentació acreditativa següent:

– Imprès de sol·licitud (annex I).
– Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de les persones sol·licitants ( pare/mare/tutors i alumnes si en té)
– Original i fotocòpia del llibre de família de tots els membres que la formen.
– Qualsevol documentació oficial necessària per justificar circumstàncies familiars especials, com per exemple: carnet de família nombrosa en vigor, títol de família monoparental o sentència de separació, certificat de discapacitat, etc. Cal aportar ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
– NO cal aportar còpia de la declaració de renda, ja què la Conselleria d’Educació ho consultarà telemàticament.
– NO cal aportar certificat d’estar en situació de desocupació sense cobrar, la Conselleria d’Educació ho consultarà telemàticament.

BENEFICIARIS DIRECTES:
– Alumnat que es trobe en acolliment familiar o residencial, així com l’alumnat fill de famílies acollidores.
– Els fills/es de víctimes de violència de gènere.
– Les víctimes de terrorisme.
– Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Per més informació podeu consultar la convocatòria al següent enllaç.

Al següent enllaç teniu l’annex I: Sol·licitud menjador curs 2021-2022

XARXA LLIBRES 3R, 4T 5É I 6É

 Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22

        – Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (Del 14/06/21 fins al 22/07/21).

        – Totes les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre a través del següent correu electrònic 46005375@gva.es  fins al 22 de juliol de 2021. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        – L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present curs no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2021-2022, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia.

        – L‘alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è del present curs participant al banc de llibres haurà de lliurar a la/el seua/seu tutora/r, tot el lot complet de llibres que se li va donar en començar el curs. Aquell alumnat que haja fet mal ús o extraviat algun material, estarà obligat a abonar l’import corresponent al mateix.

 – Posteriorment una comissió formada per mestres els revisaran. Us recordem que al Reglament de Regim Intern de l’escola està definida com serà la valoració:

BÉ (gomet verd): el llibre es troba en bon estat de conservació, les tapes estan senceres, hi conté totes les pàgines i no estan arrugades o trencades, no han d’estar estan subratllats amb tinta.

REGULAR (gomet groc): el llibre es troba en un estat de conservació mitjà, les tapes i/o pàgines estan desgastades però no trencades. Està subratllat amb tinta.

 MAL (gomet roig): el llibre es troba en un estat de conservació dolent, les tapes i/o pàgines estan molt desgastades i/o trencades. Està subratllat amb tinta i/o amb escrits .

 –  La Comissió de Banc de Llibres farà les gestions oportunes i,  el primer dia d’escola, es farà entrega a l’alumnat del lot de llibres corresponent al seu nivell, junt a la valoració del curs anterior. Tanmateix s’adjuntarà un document de lliurament de lot de llibres que caldrà emplenar i tornar signat al tutor/a al dia següent.

                                                                                               Salutacions,                                                                                                                              L’equip directiu.

XARXA LLIBRES ALUMNAT 1R I 2N

Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per al curs 2021-22:

        Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. (del 14/06/21 fins al 22/07/21).

 Totes les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre a través del següent correu electrònic 46005375@gva.es  fins al 22 de juliol de 2020. El centre arxivarà aquestes sol·licituds i en requerirà la signatura al començament del curs escolar, com a requisit necessari perquè l’alumnat siga participant.

        L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present curs no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2021-2022, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte.  

        Per a l’alumnat de 1r i 2n de primària del curs 2021/22, s’emetrà un xec llibre nominatiu per un import màxim de 160 € que es lliurarà a les famílies durant la primera setmana de setembre. Només el pare, la mare o tutor/a legal poden recollir-los, ja que han de signar el corresponent rebut.

 La Comissió de Banc de Llibres farà les gestions oportunes i el primer dia d’escola es farà entrega a l’alumnat de 3r a 6é de primària el lot de llibres corresponent al seu nivell. Tanmateix s’adjuntarà un document de lliurament de lot de llibres que caldrà emplenar i tornar signat al tutor/a al dia següent.

                                                                                            Salutacions,

                                                                                                     L’ equip directiu.