Arxiu de la categoria: Menjador

Servei de menjador.

LLISTAT PROVISIONAL AJUDES DE MENJADOR CURS 2021-2022

Avui s’han fet públics els llistats provisionals de la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2021-2022. Els llistats es troben publicats al tauler d’anuncis del centre (a la dreta de la porta del C/ Maria Manglano).

Les persones interessades disposen de 10 dies hàbils per a la presentació en el centre de la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la puntuació obtinguda.

L’alumnat que ha presentat la sol·licitud d’ajuda i no apareix al llistat, és perquè a l’esborrany confirmat per la família, només apareix una persona sol·licitant i no s’aporta documentació que ho justifique. Caldria presentar en la secretaria del centre, el més aviat possible, la següent documentació:

  • Sentència de divorci/conveni regulador.
  • Certificat d’empadronament col·lectiu en el que l’alumne/a convisca amb un sol progenitor.

En breu la Conselleria publicarà la puntuació mínima per a obtindre l’ajuda.

CONVOCATÒRIA D’AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2021-2022

BENEFICIARIS:
Poden presentar la sol·licitud l’alumnat que cursarà Infantil 3, 4 i 5 anys o Primària durant el proper curs 2021-22.
L’alumnat beneficiari de l’ajuda assistencial de menjador es considerarà comensal fixe sent obligatòria la seus assistència al menjador i el pares, la mares i/o tutor/a legal haurà de signar la justificació d’haver-la rebuda en finalitzar el curs.

REQUISITS ECONÒMICS: (referits a l’any 2020)
Sols s’acceptaran les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador la renda de les quals no supere els següents imports:

A partir del huitè membre, s’afegiran 3.391 € per cada membre computable.
A efecte d’aquestes ajudes s’entendrà com a renda familiar anual, la suma de les caselles 435 i 460 de les declaracions de tots els membres computables de la unitat familiar .

FORMA DE PRESENTACIÓ:

A) Alumnat que en el curs 2020-2021 ja va sol·licitar l’ajuda al menjador escolar.

• Famílies que són usuàries de Web família:
A partir de 15 de juny, els usuaris podran accedir a l’aplicació Web família per a visualitzar i descarregar el seu esborrany d’ajuda per a cada alumne/a amb les dades que figuren en l’administració. Si s’està d’acord amb aquestes dades, caldrà imprimir, signar i presentar l’esborrany en la secretaria del centre.
NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’imprimir l’esborrany i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació acreditativa.

• Famílies no usuàries de Web família

A partir del 15 de juny, la família de l’alumnat que no té accés a web família haurà de sol·licitar al centre un esborrany, que si és correcte hauran de signar. NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació acreditativa.

En cas que a la unitat familiar hi haja més d’un alumne/a sol·licitant es procedirà de la següent manera:

– Si l’esborrany és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades.

– Si a l’esborrany es detecta alguna errada en algun alumne/a, es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

– En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud NOMÉS per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació acreditativa.

B) NOVES SOL·LICITUDS:

Caldrà emplenar l’annex I que s’adjunta, i entregar-lo en secretaria del centre on vaja a estar matriculat l’alumne el curs 2021-2022 juntament amb la documentació acreditativa següent:

– Imprès de sol·licitud (annex I).
– Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de les persones sol·licitants ( pare/mare/tutors i alumnes si en té)
– Original i fotocòpia del llibre de família de tots els membres que la formen.
– Qualsevol documentació oficial necessària per justificar circumstàncies familiars especials, com per exemple: carnet de família nombrosa en vigor, títol de família monoparental o sentència de separació, certificat de discapacitat, etc. Cal aportar ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
– NO cal aportar còpia de la declaració de renda, ja què la Conselleria d’Educació ho consultarà telemàticament.
– NO cal aportar certificat d’estar en situació de desocupació sense cobrar, la Conselleria d’Educació ho consultarà telemàticament.

BENEFICIARIS DIRECTES:
– Alumnat que es trobe en acolliment familiar o residencial, així com l’alumnat fill de famílies acollidores.
– Els fills/es de víctimes de violència de gènere.
– Les víctimes de terrorisme.
– Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Per més informació podeu consultar la convocatòria al següent enllaç.

Al següent enllaç teniu l’annex I: Sol·licitud menjador curs 2021-2022

UN ANY DE CINEMA

Aquest curs, el projecte educatiu del menjador ha tingut com a lema «A year of cinema»=»Un any de cinema»

Mensualment s’han realitzat activitats relacionades amb el cinema tenint com a fil conductor els diferents gèneres cinematogràfics: drama, comèdia, musicals, aventures, etc.

Com a activitat de cloenda d’aquest projecte educatiu, hem preparat una coreografia en la que ha participat tot l’alumnat del menjador. El títol de la cançó és: We’re all in this together» i forma part de la banda sonora de la pel·lícula «High school musical». Estem molt contents i contentes del resultat final.

Amb aquest vídeo, hem participat en el concurs anual d’escoles IRCO. Us informarem del resultat.

Esperem que us agrade!